Dates

July 31-August 6

August 7-13

August 14-20

August 21-27

Aug. 28-Sept. 3

September 4-10

September 11-17

September 18-24

September 25-Oct. 1

Monday

1 Peter 1

1 John 1

1 Thess. 1

Joshua 1

Joshua 6

Joshua 11

Joshua 16

Joshua 21

Hebrews 2

 

Tuesday

1 Peter 2

1 John 2

1 Thess. 2

Joshua 2

Joshua 7

Joshua 12

Joshua 17

Joshua 22

Hebrews 3

 

 

Wednesday

1 Peter 3

1 John 3

1 Thess. 3

Joshua 3

Joshua 8

Joshua 13

Joshua 18

Joshua 23

Hebrews 4

Thursday

1 Peter 4

1 John 4

1 Thess. 4

Joshua 4

Joshua 9

Joshua 14

Joshua 19

Joshua 24

Hebrews 5

 

Friday

1 Peter 5

1 John 5

1 Thess. 5

Joshua 5

Joshua 10

Joshua 15

Joshua 20

Hebrews 1

Hebrews 6